دانلود نرم افزار رمز بازی دانلود بازی دانلود رمز بازی های ps2 pc xbox ps3 wii و هر چی که شما بخواهید

رمز تمام بازی های pc , ps2 , ps3 ,مطالب اخیر رمعرفی بازی رزیدنت اویل 4 »رمز بازي كربن براي ps2 معرفی بازی پانیشر به همراه رمز آن » معرفی بازی گادفادر (پدرخوانده) » معرفی بازی call of duty2 » رمز بازی NFS most wanted » The Godfather: The Game Cheats PS2 » رمز بازی GUN » رمز بازی gta6 » رمز CALL OF DUTY 4: MODERN WARFARE رمز بازی FIFA Street 2

رمز بازی Grand Theft Auto: Vice City
نویسنده : سینا محسنیان - ساعت ٩:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱۱/٢

برای دیدن رمز ها روی ادامه ی مطلب کلیک کنید:


رمز ها را در these codes during gameplay without pausing: وارد کنید:

Cheat                                                                            Effect
O, L1, D, L2, L, X, R1, L1, R, X                 Fake Code (doesn't do anything)
R2, R1, X, T, X, T, U, D                                   Pedestrians have weapons
R, L1, O, L2, L, X, R1, L1, L1, X                                  Gals Drop Weapons
R2, O, U, L1, R, R1, R, U, S, T                                      Media Level Meter
Right, R2, Circle, R1, L2, Square, R1, R2                             Hovering Cars
R1, X, Triangle, Right, R2, Square, Up, Down, Square          Weird Wheels
R1, R2, L1, X, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up        Armor Code
R2,X,L1,L1,L2,L2,L2,Triangle                                             Sunny Weather
Triangle, Up, Right, Down, Square, R2, R1                             Slow Motion
Circle,L1,Down,L2,Left,X,R1,L1,Right,Circle                                  Pink Cars
R2,Circle,R1,L2,Left,R1,L1,R2,L2                                                Mad Cars
R2,Up,L2,Left,Left,R1,L1,Circle,Right                     Spawn A Love Fist Limo
R1, R2, L1, O, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up       Health Code
Right, R2, O, R1, L2, Down, L1, R1                                           Flying Cars
Circle,X,L1,L1,R2,X,X,Circle,Triangle      Fanny Magnet (Girls follow Tommy)
Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X                                  Chicks with Guns
R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, R, U                                  All Weapons #1
R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, D, L                                  All Weapons #2
R1, R2, L1, R2, L, D, R, U, L, D, D, D                                  All Weapons #3
R, L2, D, R1, L, L, R1, L1, L2, L1                                        Commit Suicide
R1, R1, O, R2, L, R, L, R, L, R                                      Raise Wanted Level
R1, R1, O, R2, U, D, U, D, U, D                                   Lower Wanted Level
R, R, L, U, L1, L2, L, U, D, R                                              Change Clothes
L1, L2, R1, R2, D, L1, R2, L2                                       Play As Ricardo Diaz
O, L2, L, X, R1, L1, X, L1                                            Play As Lance Vance
O, R2, D, R1, L, R, R1, L1, X, L2                                  Play As Candy Suxxx
R, L1, U, L2, L1, R, R1, L1, X, R1                              Play As Ken Rosenberg
R1, O, R2, L1, R, R1, L1, X, R2                                        Play As Hilary King
D, L1, D, L2, L, X, R1, L1, X, X                                Play As Love Fist Guy #1
R1, L2, R2, L1, R, R2, L, X, S, L1                             Play As Love Fist Guy #2
R, R1, U, R2, L1, R, R1, L1 ,R, O                                    Play As Phil Cassady
O, L1, O, L2, L, X, R1, L1, X, X                                      Play As Sonny Forelli
R2, L1, U, L1, R, R1, R, U, O, T                                          Play As Mercedes
O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, T, O, T                                     Spawn A Rhino
D, R1, O, L2, L2, X, R1, L1, L, L                             Spawn A Bloodring Racer
U, R, R, L1, R, U, S, L2                                       Spawn A Bloodring Banger
R1, O, R2, R, L1, L2, X, X, S, R1                         Spawn A Hotring Racer #1
R2, L1, O, R, L1, R1, R, U, O, R2                        Spawn A Hotring Racer #2
D, R2, D, R1, L2, L, R1, L1, L, R                           Spawn A Romero's Hearse
O, R1, O, R1, L, L, R1, L1, O, R                                  Spawn A Trashmaster
R, L2, D, L2, L2, X, R1, L1, O, L                                  Spawn A Sabre Turbo
O, L1, U, R1, L2, X, R1, L1, O, X                                          Spawn A Caddie
R2, L2, R1, L1, L2, R2, S, T, O, T, L2, L1                                  Blow Up Cars
O, L2, U, R1, L, X, R1, L1, L, O                                                    Black Cars
T, R1, R1, L, R1, L1, R2, L1                                                Perfect Handling
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, T                                                   Cloudy Weather
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, S                                           Very Cloudy Weather
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, O                                                 Stormy Weather
R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X                                                   Foggy Weather
O, O, L1, S, L1, S, S, S, L1, T, O, T                                       Speed Up Time
D, L, U, L, X, R2, R1, L2, L1                 Pedestrian Riot (cannot be turned off)
D, U, U, U, X, R2, R1, L2, L2              Pedestrian Attack (cannot be turned off)
Triangle, Up, Right, Down, L2, L1, Square                                    Fast Motion
Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1             All Vehicles Invisible (except motorcycles)
R2, Circle, Up, L1, Right, R1, Right, Up, Square, Triangle            Hovering Boats
R2, L1, circle, right, L1, R1, right, up, circle, R2        Spawns the Hot Ring Racer
Right, R1, Up, L2, L2, Left, R1 ,L1, R1, R1       All Traffic lights will remain green.


comment نظرات ()