رمز بازی Dead Space Game Guide

رمز ها در At the Pause menu: وارد کنید

Cheat                                                                      Effect       
triangle, square,triangle,triangle,square,triangle                      Refill Stasis meter
Square, Square, Triangle, Triangle, Triangle                                  More Oxygen
triangle,square,square,square,triangle           adds 2 power nodes, one time only
square,square,square,triangle,square                        1000 credits, one time only
square,square,square,triangle,triangle                       2000 credits, one time only
square,square,square,triangle,square,triangle            5000 credits, one time only
square,triangle,triangle,triangle,square,square,triangle    10000 credits, one time only
TRIANGLE, SQUARE, TRIANGLE, SQUARE, SQUARE, TRIANGLE, SQUARE, SQUARE, TRIANGLE, SQUARE, SQUARE, TRIANGLE +5 Nodes

/ 0 نظر / 25 بازدید