رمز بازی کانتر یا Condition Zero

برای وارد کردن رمزهای این بازی، در محیط بازی کلید ~ را فشار دهید تا رمزگیر ظاهر شود، سپس عبارت sv_cheats 1 را درون آن تایپ کنید. بازی رو Restart (دوباره شروع) کنید. در محیط بازی دوباره ~ را بزنید سپس یکی از رمزهای زیر را تایپ کنید. کد عملکرد god حالت نسوز fly حالت پرواز no clip حالت عبور از در و دیوار notarget حالتی که دشمنان شما را نمی‌بینند impulse 101 به شما تعدادی اسلحه می‌دهد number تنظیم کردن جاذبه‌ی زمین bot_kill از بین بردن همه‌ی Bot ها bot_stop 1 بی‌حرکت کردن همه‌ی But ها bot_stop 0 بیرون آمدن Bot ها از حال تا رمزگیر ظاهر شود، سپس را درون آن تایپ کنید. بازی رو برای وارد کردن رمزهای این بازی، در محیط بازی کلید ~ را فشار دهید عبارت sv_cheats 1 Restartو دوباره شروع کنید. در محیط بازی دوباره ~ را بزنید سپس یکی از رمزهای زیر را تایپ کنید.

عملکرد                                                       کد 

حالت نسوز                                                 god   

حالت پرواز                                                    fly 

حالت عبور از در و دیوار                                no clip 
حالتی که دشمنان شما را نمی‌بینند           notarget

به شما تعدادی اسلحه می‌دهد               impulse 101 

تنظیم کردن جاذبه‌ی زمین                         number 
از بین بردن همه‌یBot ها                           bot_kill 
بی‌حرکت کردن همه‌یBot ها                  bot_stop 1 
بیرون آمدن Bot ها از حالت بی‌حرکتی      bot_stop 0

/ 2 نظر / 1792 بازدید
جواد

چرا دانلود نمیشود

حسین

رمز هات خیلی کم هستند...