رمز بازی NBA Street Homecourt

رمز ها را در Go to the main menu and press R1 + L1 before you enter the codes. You'll need to re-enter the codes every time you turn the game on. وارد کنید:

Cheat                                                                  Effect          
Left, Right, Left, Right                                              Unlock All Teams
   Up, Right, Down, Left                                               Unlock All Courts

/ 0 نظر / 23 بازدید