رمز بازی کربن برای ps3

رمز ها را در Input the codes at tittle screen. وارد کنید:

Cheat                                                        Effect         
Down, Up, Left, Down, Right, Up, Square, Triangle                        10K Booster
Down, Up, Up, Right, Left, Left, Right, Square                    Infinite crew charge
Left, Up, Left, Down, Left, Down, Right, Square                          Infinite nitrous
Down, Right, Right, Left, Right, Up, Down, Square            Infinite SpeedBreaker
Right, Up, Down, Up, Down, Left, Right, Square                    Unlock Logo Vinyls
Up, Up, Down, Down, Down, Down, Up, Square         Unlock Special Logo Vinyls

/ 0 نظر / 28 بازدید