رمزبازی مافیا

رمزبازی مافیا

کلید                                                             عملکرد 

F11                                                           نسوز کننده

F10                                                نسوزکننده دوستان و عابرین

F9                                                         بینهایت مهمات

F8                                                             مرگ آنی 

F7                                                       ثبت نشدن صدمات 

F6                                                        بینهایت سوخت 

F4                                                          بینهایت زمان 

F3                                                     ثبت ویرانی و تلفات 

F2                                                           نبودن پلیس

0                                                     برد همیشگی مسابقات 

9                                                        مسابقه‌ی یک دوری

1                                                         اسلحه‌ی سری ۱

2                                                         اسلحه‌ی سری ۲

3                                                        اسلحه‌ی سری ۳ 

4                                                        اسلحه‌ی سری ۴ 

5                                                        اسلحه‌ی سری ۵ 

6                                                                  ؟

7                                                                  ؟

8                                                         بینهایت پول نقد

/ 0 نظر / 40 بازدید