رمز بازی Total Overdose: A Gunslinger's Tale in Mexico Hints & Cheats

رمز ها را در Hold L1+L2+L3+R1+R2+R3 during gameplay then enter the following codes. وارد کنید:

Cheat                                                            Effect         
Triangle,L1,R2,Square                                             All weapons
X,Square,O,Triangle                                                  Max health
R1,R2,L2,X                                                            max rewinds
O,O,L2,R2                                                            Al loco moves

/ 0 نظر / 118 بازدید