رمز بازی God of War 2

خوشبختانه یا متاسفانه سری بازیهای God of War 2 رمزی مخصوص ندارد اما یک سری راهنمایی برایتان دارم که بدرد بخوره! 


lبرای بدست آوردن athena قسمت titan mode را کامل کنید.

lبرای بدست آوردن Dark Oddysey قسمت God Mode راکامل کنید.

lبرای بدست آوردن General Kratos بیست عدد چشم غول یکچشم راگرداوری کنید. برای شمردن

 تعداد چشمها شما باید آنها را بایک ضربه ی حساس (context sensitive movie) ازبین ببرید.

lبرای بدست آوردن زره God Armor یک مقام بالا در قسمت Challenge mode بدست آورید.

lبرای بدست آوردن لباس بازیکن قسمت Difficult Level (مراحل مشکل) را کامل کنید.

lبرای بدست آوردن درجه Hercules قسمت titan mode را کامل کنید.

lبرای بدست آوردن Hydra Armor (زره مار ۹ سر) قسمت Difficult Level (مراحل مشکل) را کامل کنید.

lبرای مبارزه کردن با Titan تمام مراحل قسمت Difficult Level (مراحل مشکل) را کامل کنید.

lبرای بدست آوردن زمینهای مسابقه ی Fates در قسمت challenge mode به رتبه ی تایتان برسید. 

lبرای اضافه شدن Titan Mode بازی را تا آخر بروید.

/ 0 نظر / 229 بازدید